Historia Szkoły

g6 copy

Ks. Czesław Piotrowski, doskonale zdawał sobie sprawę jak wielka praca czeka Naród Polski by po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. wykształcić nowe pokolenia Polaków. System oświaty był niejednolity, a w samym Poznaniu brakowało szkół, które kształciłyby obywateli na odpowiednim poziome i w duchu najlepszych polskich wartości. Z tej przyczyny już w 1920 r. Ks. Piotrowski założył własną szkołę przygotowawczą, uzupełnioną w 1923 r. o klasę czwartą z programem I klasy gimnazjum humanistycznego. Z czasem Kuratorium Oświaty wyraziło zgodę na uruchomienie przy niej niższego Gimnazjum Męskiego im. Adama Mickiewicza. W roku 1926 już jako gimnazjum wyższe, uzyskało ono niepełne prawa państwowe. Zainteresowanie szkołą było ogromne a liczba miejsc ze względów lokalowych ograniczona. Zajęcia odbywały się wyłącznie w godzinach popołudniowych w pomieszczeniach innych szkół przy ul. Strusia, Gancarskiej oraz Placu Ciętym (ul. Jarachowskiego). Sytuacja ta/ Taka sytuacja skłoniła dla ks. Piotrowskiego do podjęcia decyzji o budowie własnego gmachu szkolnego. W roku 1926 zakupił on plac przy ul. Marszałka Focha 92 (ob. ul. Głogowska) i już we wrześniu tego roku rozpoczęto prace budowlane pod kierunkiem inż. Adolfa Pillera oraz budowniczego Maksymiliana Garsteckiego. Prace postępowały w błyskawicznym tempie, by jeszcze we wrześniu 1927 roku, mogły rozpocząć się pierwsze zajęcia. Poświęcenia budynku w dniu 5 października, dokonał J. E. Prymas polski August kardynał Hlond w obecności ówczesnego prezydenta Poznania Cyryla Ratajskiego, kuratora Bernarda Chrzanowskiego, pozostałych władz miasta, kuratorium oraz rodziców wszystkich wychowanków. Wraz z przekazaniem gmachu do użytku, szkoła uzyskała pełne prawa gimnazjów państwowych, jako Prywatne Gimnazjum Humanistyczne im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.g8 copy

Moment poświęcenia szkoły, 5.10.1927 r. (AAP)

g11 copy

Ks. Piotrowski witający Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda, który dokonywał poświęcenia szkoły, 5.10.1927 r. (AAP)

g10 copy

Przybycie na ceremonie Cyryla Ratajskiego , 5.10.1927 r. (zdjęcie z AAP)

glogo_032

Program poświęcenia Gmachu Prywatnego Gimnazjum Humanistycznego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 5.10.1927 (AAP)

OPIS BUDYNKU
Budynek przygotowany był na przyjecie niemal 1000 osób wraz z kadrą nauczycielską, sekretariatem i służbą medyczną. Wyposażony w 20 nowoczesnych sal klasowych, każda dla 40 uczniów, gabinety naukowe, pracownie, laboratorium fizyko – chemiczne, salę rysunku i robót ręcznych ze specjalnymi stołami. Novum stanowiła sala gimnastyczna o powierzchni 130 m² z szatniami i natryskami. Ponadto w gmachu znajdowała się pokój nauczycielski zwany konferencyjnym, sala slajdu oraz gabinety lekarski i dentystyczny.

glogo_018

Budynek Prywatnego Gimnazjum Humanistycznego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ok. 1930 r.

METODY NAUCZANIA

Do nowatorskich należały również metody nauczania. Ks. Czesław Piotrowski nadając szkole ton, wypracował kierunek dydaktyczno – wychowawczy oparty na współpracy grona nauczycielskiego i aktywnej postawie młodzieży. Pragnął by współpraca między nimi opierała się na relacji uczeń – Mistrz, jako wzór podając św. Jana Apostoła najukochańszego ucznia Chrystusowego, którego ustanowił patronem młodzieży swoich szkół. Ks. dyrektor niezwykle silny akcent kładł na wszechstronny rozwój intelektualny, patriotyczny i religijny młodego człowieka. Dla realizacji tych założeń zatrudniał wyłącznie wybitnych profesorów, doskonale wykształconych i charyzmatycznych mających kształcić i chować wzorowego obywatela.

glogo_014

Koncert na szkolnej auli, ok. 1930 r., (AAP)

g13_1Poświęcenie sztandaru XVII Drużyny harcerskiej im. Dezyderego Chłapowskiego, 15.06 1933 rok (zdj. pochodzi z Narodowego Archiwum Cyfrowego – NAC)

glogo_009

Pierwsza Komunia Święta na auli, pełniącej w takich momentach role kaplicy, b. daty. (AAP)

glogo_019

Boisko szkolne, zajęcia z wychowania fizycznego, b. daty (AAP)

glogo_015   glogo_038 glogo_039 glogo_040

OKUPACJA I WCZESNY OKRES POWOJENNY
O skuteczności metod ks. dr Piotrowskiego i jego współpracowników świadczą późniejsze losy wychowanków Gimnazjum. Wśród absolwentów szkoły znajdziemy wielu późniejszych księży, biskupów, profesorów, kierowników katedr i instytutów naukowych, urzędników państwowych a nawet posłów i senatorów. W czasie II Wojny Światowej wielu brało aktywny i ofiarny udział w Kampanii Wrześniowej, w działaniach wojennych poza granicami kraju, wielu też straciło życie w jego obronie na polu bitwy lub w obozach koncentracyjnych. Wybuch wojny przerwał działalność szkoły, a sam gmach zajęty został przez okupanta na biura dla nowej administracji. Po wyzwoleniu Poznania spod okupacji hitlerowskiej, w 1945 roku nowa władza, mimo braku zgody dawnego dyrektora gimnazjum, ulokowała w budynku Wojewódzką Komendę Milicji Obywatelskiej. W wyniku wytoczonego procesu sądowego Ks. Piotrowski odzyskał budynek, jednak nie na długo, gdyż nieproszony lokator wszczął proces wywłaszczeniowy. Orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości będącej własnością ks. Czesława Piotrowskiego wydano 20 stycznia 1956 roku. Budynek miał nadal służyć Milicji Obywatelskiej, jednak w grudniu tego roku, władze postanowiły o przeniesieniu do niego z ul. Bosej, liceum ogólnokształcącego, działającego dotychczas przy Szkole Podstawowej nr 10. Wraz z budynkiem przejęło ono imię swej poprzedniczki. Odtąd w gmachu zaczęło funkcjonować VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, znane jako „Ósemka”. Ks. Czesław Piotrowski zmarł w 1963 roku po wieloletniej chorobie. W testamencie swoim spadkobiercą ustanowił Ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, po którym majątek odziedziczyła Archidiecezja Poznańska.

glogo_042 glogo_043

glogo_041

W 2006 r. Minister Transportu i Budownictwa stwierdził nieważność decyzji wywłaszczeniowej z 1956 roku, uznając iż została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa. W ten sposób Archidiecezja Poznańska stała się właścicielem nieruchomości należących dawniej do Ks. Piotrowskiego. W 2012 roku władze miasta Poznania podjęły decyzję o opuszczeniu przez VIII Liceum Ogólnokształcące budynku przy ul. Głogowskiej 92 i oddaniu go prawnemu właścicielowi. Archidiecezja Poznańska ostatecznie odzyskała budynek w 2014 r. Po przeprowadzce, budynek poddano generalnemu remontowi, zakończonemu we wrześniu 2015 r. Do odnowionego gmachu wprowadziły się ponownie szkoły katolickie: Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz.